in English

Osoby, którym dotychczas
wysłaliśmy zaproszenie:                                                                                        

 

Rzecz o Wydawnictwie

Wydawnictwo „Biogram Publishing” przystąpiło do opracowania trzeciego, rozszerzonego wydania pionierskiej publikacji typu „Who's Who” poświęconej osobom polskiego pochodzenia stale zamieszkałym w Kanadzie. W odróżnieniu od edycji pierwszej i drugiej, przygotowywana książka zawierać będzie skrótowe biografie osób obecnych we współczesnym życiu publicznym we wszystkich prowincjach Kanady. Czytelnik znajdzie tu przede wszystkim noty o osobach wyróżniających się swym dorobkiem w pracy społecznej lub zawodowej, oraz takich, których nazwiska znalazły się w kręgu zainteresowania opinii publicznej z innych przyczyn: ich działalność z różnych powodów wzbudzała zainteresowanie i była omawiana w kanadyjskich lub polonijnych środkach przekazu.

nakład wyczerpany
Projekt jest dziełem podpisanych poniżej torontońskich dziennikarzy, którzy od kilkunastu lat dokumentują emigracyjny dorobek Polaków w Kanadzie.

Przystępując do opracowywania słownika biograficznego, chcieliśmy odpowiedzieć na zapotrzebowanie społeczne i rynkowe; naszym celem było dostarczenie użytecznych informacji dla różnych grup zawodowych, jak również dla osób, które z pobudek pozazawodowych śledzą życie współczesnej Polonii. Książka ta ma być także w zamyśle redakcji próbą udokumentowania zbiorowego dorobku szerokiej reprezentacji Polaków w Kanadzie, podręcznym kompendium wiedzy na jej temat - właśnie poprzez śledzenie indywidualnych losów i karier.

Chcemy zarazem zaznaczyć, iż zamieszczenie czyjejkolwiek noty biograficznej nie stanowi aktu nobilitacji, lecz przede wszystkim ma służyć zaspokojeniu potrzeb informacyjnych, ułatwić komunikację międzyludzką, być świadectwem naszych czasów.

Podczas opracowywania publikacji wykorzystane zostały dotychczasowe doświadczenia w zakresie warsztatu edytorskiego w publikacjach podobnego rodzaju wydawanych przez rozmaite oficyny na świecie. Przy doborze osób, których biografie chcemy prezentować, przyjęliśmy trzy zasadnicze kryteria:

1. polskie pochodzenie lub wola danej osoby do poczuwania się Polakiem (niezależnie od statusu obywatelskiego);

2. status stałego mieszkańca lub obywatela Kanady;

3. legitymowanie się określonym dorobkiem w rozmaitych dziedzinach życia: w działalności biznesowej, społecznej (nie tylko na rzecz Polonii), naukowej, artystycznej, duszpasterskiej, politycznej, sportowej, itd., uwzględniając przed-emigracyjne dokonania w Polsce lub w innych krajach.

Nie bierzemy pod uwagę czynników wiekowych, stażu emigracyjnego, przynależności organizacyjnej czy przekonań politycznych.

nakład wyczerpany
Punktem wyjścia dla sporządzenia wykazów imiennych był fakt zamieszczenia czyjegoś nazwiska w opublikowanych dotychczas encyklopediach, słownikach biograficznych, rejestrach i biuletynach stowarzyszeń zawodowych, księgach adresowych, katalogach instytucji i urzędów, jak również w prasie lub innych polonijnych środkach przekazu w okresie ostatnich czterech lat, a przede wszystkim - we wszelkiego rodzaju materiałach opublikowanych na sieci Internet.

Korzystając tak z komunikacji pocztowej jak i z dobrodziejstw Internetu, udostępniamy odpowiednią ankietę, zwracając się zarazem z prośbą o rekomendacje i sporządzenie list referencyjnych osób z dostępnych środowisk zawodowych lub towarzyskich. Na podstawie tych ankiet powstaje wydawnictwo, które - w naszej nadziei - stanowić będzie prawdziwą ozdobę biblioteki każdego Polaka w Kanadzie.

Oczywiście, Czytelnik nie znajdzie w tej książce biografii wszystkich osób, których spodziewałby się znaleźć. Kierujemy się zasadą dobrowolności i współpracy z ankietowanymi osobami i nie staramy się postępować wbrew woli indagowanych.

W odróżnieniu od praktyk stosowanych przy innych publikacjach typu „Who's Who” - całkowicie rezygnujemy z pobierania opłat za zamieszczanie not biograficznych, opierając główny ciężar finansowania na przedpłatach subskrypcyjnych oraz dotacjach ze strony firm sponsorujących i osób prywatnych. Wydawnictwo jest instytucją samofinansującą się, stąd ilościowy udział subskrybentów jest najważniejszym czynnikiem decydującym o walorach książki i tempie jej opracowania.

Poszczególne biogramy przygotowane są przede wszystkim na podstawie ankiet, zawierających pytania typowe dla tego rodzaju publikacji. Po analizie nadesłanych materiałów redakcja dokonuje zmian ich kształtu formalnego według standardu edytorskiego, dokonuje koniecznych skrótów i niezbędnej adjustacji. Ostateczna wersja biogramu konsultowana jest z osobą, której on dotyczy, a publikacja możliwa jest jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody zainteresowanej osoby.

subskrypcja
(tylko do listopada 2005 r.)
Starając się uzyskać jak najwyższy poziom edytorski książki, wydawnictwo nawiązało współpracę z Zakładem Kanady Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pod kierownictwem dr Anny Reczyńskiej pracownicy Zakładu i jego studenci pomagają w starannym opracowaniu biogramów pod względem tak naukowym i językowym, jak i wydawniczym. Współpraca z Uniwersytetem Jagiellońskim pozwoli nadać książce znacznie wyższą rangę naukową i sprawi, że inicjatywa kanadyjskiej Polonii przyczyni się do pogłębienia wiedzy historyków na temat tego środowiska i utrwali w kronikach jego dorobek i osiągnięcia.

Zapraszamy Polaków w Kanadzie do współpracy z inicjatorami przedsięwzięcia. Prosimy o samorzutne wypełnianie ankiety, aczkolwiek wiele tysięcy osób niezależnie otrzyma od nas zaproszenie w terminie od kwietnia do września br. Apelujemy także o jak najszersze i najdokładniejsze uzupełnianie bazy danych gromadzącej nazwiska Polaków żyjących w Kanadzie. Niech książka ta stanie się czymś więcej niż słownikiem biograficznym - niech zaznaczy naszą obecność i nasz dorobek.

Jak wspomnieliśmy - podstawą finansowania pracy redakcji jest subskrypcja. Prosimy o składanie wcześniejszych zamówień, ponieważ ich ilość określi wysokość nakładu książki. Słownik biograficzny „Polacy w Kanadzie 2006” ukaże się na rynku księgarskim (oraz pojawi się w wybranych bibliotekach w Kanadzie i Polsce) na początku 2006 roku. Będzie to monumentalne wydawnictwo w języku polskim, starannie opracowane, bogato ilustrowane, w układzie alfabetycznym, wzbogacone informacjami adresowymi i fotografiami, a także szkicami historycznymi, socjologicznymi i demograficznymi.

O czym zapewniają autorzy przedsięwzięcia:

Jacek Kozak i Tomasz Piwowarek

Prześlij rekomendacje znanych Ci osób, komentarz, zapytanie

Wypełnij ankietę